حذف اطلاعات منسوخ و بلا استفادهبرچسب

خانهبرچسب های پست"حذف اطلاعات منسوخ و بلا استفاده"

پایگاه داده و نقش آن در یک وب سایت تمام اطلاعات سایت از قبیل متن، تصاویر، تغییرات انجام گرفته بر روی تنظیمات اصلی سایت، اطلاعات مربوط به افزونه ها و… بر روی دیتابیس سایت ذخیره می شوند. دیتابیس ها از ساختار SQL یا Structured Query Language بهره