سفارش کانفیگ و مدیریت سروربرچسب

خانهبرچسب های پست"سفارش کانفیگ و مدیریت سرور"

کاربرد و کانفیگ انواع وب سرویس وب سرویس ها برنامه (قطعه کد) هایی هستند که تحت وب قابل دسترسی اند و از طریق پروتکل های استانداردی مانند Http به انتقال و مبادله دیتا با سایر برنامه های کاربردی می پردازند. اساس کار وب سرویس (Web Service)